70 60 69 69 ( Mandag - Torsdag 9.00 - 16.00 Fredag 9.00 - 15.00 )

                              

   

  

Telego - abonnementsvilkår    

Januar 2015 - Revideret Jan 2019  

Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for Telego gældende i supplement til Telego’s Generelle Vilkår   

   

1.       Abonnementsaftalen   

For aftaler om abonnement på Telego´s fastnet telefonitjeneste (PSTN) og/eller Telego´s fastnet ISDN-tjeneste (herefter Telego tjenester), der udbydes af Telego, gælder følgende abonnementsvilkår i supplement til Telego’s Generelle. Ved modstrid                mellem vilkårene går abonnementsvilkårene forud for Telego Generelle Vilkår. Medmindre andet fremgår, gælder alle vilkår i disse abonnementsvilkår for aftaler om abonnement på følgende tjenester:  

  

 • Telego´s telefonitjeneste (PSTN) (herefter Telego tjenester).
 • Telego´s ISDN-tjeneste (herefter Telego tjenester). ISDN-tjenesten leveres som ISDN2-abonnement.

Telefonitjenesten og ISDN-tjenesten benævnes herefter tilsammen som tjenesten.  

Abonnement på telefonitjenesten samt ISDN2-abonnement er som udgangspunkt omfattet af TDC's forsyningspligt, jf. 

bekendtgørelse om forsyningspligtydelser. Visse abonnementer, hvor installations-adressen er en usædvanlig adresse, jf. Telego Generelle Vilkår, er ikke omfattet af TDC's forsyningspligt. For abonnementer, der ikke er omfattet af TDC's forsyningspligt, gælder i visse tilfælde særlige priser og leveringsvilkår.  

  

Et abonnement på tjenesten omfatter følgende:  

 • Etablering af én eller flere forbindelser til tjenesten.
 • Mulighed for at bruge tjenesten med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter, herunder at foretage opkald til og modtage
 • opkald fra andre kunder hos Telego eller kunder hos andre udbydere af telenet eller teletjenester, hvis Telego har indgået aftale om samtrafik med udbyderne af disse net eller tjenester.
 • Adgang til at abonnere på tillægstjenester, funktioner og faciliteter

  

2.       Aftalens parter og kundens hæftelse   

Kunden hæfter for betalingen for ydelser, der leveres i henhold til aftalen, jf. Telego Generelle Vilkår.  

Kunden hæfter dog ikke for betaling for ydelser, der er en følge af fejl i eller misbrug af TDC’s net og installationer (til og med nettermineringspunktet, jf. Telego Generelle Vilkår), medmindre kunden er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.  

  

Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for Telegotjenester gældende i supplement til Telego Generelle Vilkår   

  

2.A. Registrering og brug af persondata    

 

Kunden skal ved aftaleindgåelsen give Telego oplysning om kundens navn og adresse (folkeregisteradresse). Telego kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af kundens oplysninger. Kun myndige personer kan indgå aftale med Telego. For tjenester med fast installation skal kunden oplyse eventuelle særskilte installationsadresser.  

 

Oplysningerne og Telego´s registreringer heraf lægges til grund for aftalen, indtil der meddeles ændringer heraf. Ved adresseændring skal kunden straks give Telego meddelelse herom 

 

Telego registrerer og lagrer kundeoplysninger samt forbrugs- og regningsdata med henblik på at kunne foretage korrekt håndtering af ordrer og opkrævning af betaling for kundens forbrug af tjenesten og med henblik på opfyldelse af reglerne i logningsbekendtgørelsen. 

 

Telego registrer vores kommunikation med dig for at bruge disse oplysninger til undervisningsformål og kvalitetssikring; registrering af detaljer om de produkter og tjenester, som du bestiller hos os, eller taler med os om dine ordrer eller de tjenester, du modtager. 

 

Telego indsamler statistik for besøg på vores hjemmeside til brug for optimering – Telego deler ikke denne information med tredje part. 

 

Telego deler oplysninger med partnere som benyttes til afregning af dit forbrug og abonnementsforhold. Telego videregiver ikke dine oplysninger til tredje part uden din tilladelse.  

 

Telego overholder de til enhver tid gældende lovgivning og de regulatoriske forpligtelser 

  

3.       Eksisterende telefonstik   

Eksisterende ekstra telefonstik og ledningsføring efter NTP, jf. Telego Generelle Vilkår, på installationsadressen (herefter den eksisterende interne teleinstallation) fungerer som udgangspunkt ved levering af forbindelse til Telego telefonitjeneste (PSTN). Ved levering af forbindelse til Telego´s ISDN-tjeneste tilslutter Telego mod betaling den eventuelle eksisterende interne teleinstallation på installationsadressen til NTP. Kundens eventuelle tilkøb af yderligere tele- eller bredbåndsløsninger kan forudsætte, at den eksisterende interne teleinstallation skal ændres. Dette kan Telego levere efter særskilt betaling.  

  

4.       Nummeroplysningsdata og optagelse i telefonbøger   

Fastnet.nu deler dit telefonnummer, dit navn samt adresse, jf. ”Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjeneste”. Fastnet.nu er forpligtet til at indberette dette. Dette betyder dog ikke, at du som kunde hos Fastnet.nu nødvendigvis er at finde på div nummersøgetjenester.

 

Fastnet.nu tilbyder tjenester for vores kunder, således at du kan fravælge at fremgå af offentligt tilgængelige nummerdatabaser herunder 118 og Krak. 

 

Fastnet.nu tilbyder Hemmeligt nummer, som betyder at dit nummer ikke oplyses på nummersøgetjenester, men du vil fortsat kunne søges frem på navn og adresse. 

 

Fastnet.nu tilbyder ”Udeladt nummer” hvor hverken telefonnummer, navn eller adresse vil blive oplyst på nummersøgetjenester. Dit telefonnummer vises ej heller ved opkald til en given modtager.Kunden er ansvarlig for, at optagelserne ikke krænker tredjemands rettigheder.  

Kunden kan ved henvendelse til Telego anmode om at få ændret sine nummer-oplysningsdata. Telego registrerer sådanne ændringer i TDC's nummeroplysningsdatabase umiddelbart efter kundens henvendelse. Ændringer får også virkning for data, som TDC leverer til tredjemands databaser mv., hvis tredjemand har indgået aftale med TDC om opdatering.  

Kunden kan kræve hemmeligholdelse af alle eller dele af kundens nummeroplysningsdata, som herefter ikke kan benyttes ved udbud af nummeroplysningstjenester og lignende. Kunden kan herunder vælge at være optaget i nummeroplysningsdatabasen med angivelse af, at telefonnummeret er hemmeligt (hemmeligt nummer) eller vælge, at ingen af kundens nummer-oplysningsdata oplyses i forbindelse med udbud af nummer-oplysningstjenester eller lignende (udeladt nummer/hemmelige kundedata).  

TDC er forpligtet til at videregive de nummeroplysningsdata, som er registreret i nummeroplysningsdatabasen, til alle, der fremsætter ønske herom, herunder adressebureauer samt udbydere af nummeroplysningstjenester og telefonbøger. Nummeroplysningsdataene videregives bl.a. til brug for TDC's nummeroplysningstjeneste 118. Nummeroplysningsdata, som kunden har krævet hemmeligholdt, videregives ikke af TDC til tredjemand. Videregivelse af nummeroplysningsdata kan dog altid finde sted til alarmtjenesten 112, til politiet og til andre udbydere af telenet eller teletjenester i signaleringsøjemed.  

Kunden har i henhold til lov om Det Centrale Personregister (CPR) ret til ved henvendelse til sin bopælskommune at få indsat en markering i CPR om, at kunden frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed. En sådan markering giver kunden beskyttelse mod markedsføring fra tredjemand, som har indhentet nummeroplysningsdata fra TDC's nummeroplysningsdatabase. Det er den pågældende tredjemands ansvar at kontrollere, om kunden har fået indsat markering i CPR.  

  

 1. Tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser)   

Telego tilbyder bl.a. de tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser), som fremgår af pkt. 5.A. – 5.D.  

  

5.A. gsydelser   

 1. Prisoplysning
 2. Takstopdelt regning – regning opdelt i takseringskategorier
 3. Specificeret regning - regning specificeret på alle forbrugstakserede opkald
 4. Saldooplysning (regningsstatus)
 5. Saldokontrol (Saldomaks) - aftalt maksimumbeløb for forbruget
 6. Spærring for udgående opkald
 7. Spærring/åbning for informations- og indholdstjenester (overtakserede informations- og indholdstjenester via numre, der begynder med 901-905)

Oplysninger til brug for saldooplysning og saldokontrol, opdateres som minimum med et interval på 24 timer. I visse tilfælde, f.eks. ved opkald til særtjenester, kan oplysningerne dog fremkomme med yderligere forsinkelse.  

Kunden kan på Telego´s hjemmeside eller ved henvendelse til Telego få oplysning om eventuel betaling for de valgfri tillægsydelser.  

  

5.B. Voksenspærring Udland   

Kunden kan ikke automatisk foretage opkald til en række nærmere udvalgte lande og destinationer med høje forbrugstakster, eller hvis nummerserier bl.a. benyttes til udbud af tjenester af f.eks. erotisk karakter (herefter Voksenspærring Udland).  

TDC kan tilføje og fjerne et land eller en destination fra Voksenspærring Udland efter en nærmere vurdering af den aktuelle brug af  landets eller destinationens nummerserier. Oplysning om, hvilke lande og destinationer der er omfattet af Voksenspærring Udland, kan fås ved henvendelse til Telego.  

Ændringer i listen over lande og destinationer, der er omfattet af Voksenspærring Udland, varsles ikke. Telego er ikke ansvarlig for eventuel manglende eller forsinket opdatering af Voksenspærring Udland.  

Voksenspærring Udland forhindrer ikke opkald via frit operatørvalg.  

Kunden kan ophæve Voksenspærring Udland ved skriftlig henvendelse til Telego.  

 

5.C. Nummervisning (overførsel af kundens nummer)   

Kunden kan permanent eller pr. kald vælge at blokere for nummervisning, så kundens telefonnummer ikke overføres med henblik på visning hos modtageren af kaldet. Kunder, der har valgt permanent blokering for nummervisning, kan pr. kald vælge at overføre nummeret. Kunder, som abonnerer på ISDN-tjenesten, kan endvidere vælge fast permanent blokering for nummervisning, så kundens nummer aldrig kan overføres – heller ikke pr. kald.  

Hvis kunden abonnerer på telefonitjenesten og har hemmeligt nummer eller udeladt nummer, jf. pkt. 4, etablerer Telego permanent blokering for nummervisning, medmindre andet aftales med kunden. Hvis kunden abonnerer på ISDN-tjenesten og har hemmeligt nummer eller udeladt nummer, jf. pkt. 4, etablerer Telego fast permanent blokering for nummervisning, medmindre andet aftales med kunden.  

Opkald til alarmtjenesten 112 kan aldrig blokeres for nummervisning.  

Telego etablerer i øvrigt efter kundens ønske uden beregning permanent blokering for nummervisning. For kunder med hemmeligt nummer eller udeladt nummer åbner Telego efter kundens ønske uden beregning for nummervisning. Ved efterfølgende genåbning/- blokering er Telego berettiget til at opkræve et gebyr herfor.  

Kunden kan mod betaling abonnere på nummervisning af indkommende opkald til kunden, hvis dette er teknisk muligt, og hvis den kaldende kunde ikke har blokeret for nummervisning. Der kræves særligt terminaludstyr til brug for nummervisning.  

  

5.D. Frit operatørvalg   

Kunden kan pr. opkald (operatørforvalg) benytte en anden udbyder af teletjenester end Telego til at foretage alle eller dele af opkaldene fra kundens telefonforbindelse. Dette forudsætter, at kunden indgår aftale med den pågældende udbyder. Telego opkræver ikke forbrugsafgifter for opkald, hvor der benyttes frit operatørvalg, men der opkræves fortsat abonnementsafgift mv., jf. Telego Generelle Vilkår.  

Kundens opsigelse af abonnementsaftalen eller bestilling af flytning, jf. Telego Generelle Vilkår, har ikke virkning for kundens eventuelle aftaler med andre udbydere om frit operatørvalg.  

  

6.       Flytning og hvilende abonnement   

Hvis kunden i forbindelse med en flytning, jf. Telego Generelle Vilkår, ønsker nyt telefonnummer i forbindelse med flytningen, kan det hidtidige telefonnummer holdes åbent i en kort periode (op til 7 dage). Telego er berettiget til at opkræve en forholdsmæssig abonnementsafgift herfor.  

Kunden kan endvidere mod betaling bestille et abonnement nedtaget og afbrudt for senere flytning eller genåbning (hvilende abonnement). Abonnementsaftalen forbliver i kraft under afbrydelsen, således at bl.a. kundens forpligtelse til at betale abonnementsafgift fortsat består. Hvilende abonnement kan ikke benyttes som accessforbindelse for internetadgang via ADSL eller dialup (modem).  

7.       Sikkerhedsstillelse   

For abonnementer omfattet af TDC’s forsyningspligt, jf. pkt. 1, angiver Telego Generelle Vilkår udtømmende de tilfælde, hvor Telego kan kræve sikkerhedsstillelse.  

  

8.       Kompensation   

For abonnementer omfattet af TDC's forsyningspligt, jf. pkt. 1, gælder de af IT- og Telestyrelsen til enhver tid fastsatte absolutte minimumskrav til kvaliteten af tjenesten, herunder krav til leveringstid og fejlretningstid.  

Hvis Telego ikke overholder de absolutte kvalitetskrav finder følgende bestemmelser om kompensation anvendelse:  

Leveringspræcision: Hvis Telego ikke senest på det fastlagte leveringstidspunkt, jf. Telego Generelle Vilkår, har leveret tilslutning til tjenesten, er kunden berettiget til at modtage et kompensationsbeløb fra Telego, medmindre den manglende overholdelse af leveringstidspunktet skyldes kundens forhold.  

Leveringstid: Hvis kunden ved sin bestilling har anmodet om, at levering finder sted snarest muligt og ikke på en bestemt dato, og Telego ikke leverer inden for de gældende krav til leveringstider for tilslutning, er kunden berettiget til at modtage et kompensationsbeløb fra Telego. Dette gælder dog ikke, hvis levering viser sig ikke at kunne finde sted på grund af kundens forhold. Fejlretningstid: Hvis Telego og TDC ikke afhjælper fejl i egne anlæg og installationer i overensstemmelse med de gældende krav til fejlretningstider, er kunden berettiget til at modtage et kompensationsbeløb fra Telego. Dette gælder dog ikke, hvis fejlretningen viser sig ikke at kunne finde sted på grund af kundens forhold.  

  

Telego yder ikke kompensation, hvis Telego ikke kan levere eller fejlrette som følge af forhold uden for Telego´s kontrol, herunder men ikke begrænset til særlige fysiske forhold, der besværliggør Telego´s levering eller fejlretning, forhold som bevirker et særligt stort tidsforbrug (indhentelse af gravetilladelser, behov for ekspropriation, myndighedskrav om koordinering med andre ledningsejere, forbud fra offentlige myndigheder mv.) samt situationer omfattet af force majeure, jf. Telego Generelle Vilkår. Kompensationsbeløb forfalder, når levering eller fejlretning er sket, og modregnes ved en efterfølgende udsendelse af regning til kunden.  

  

9.       Ikrafttrædelse   

Disse vilkår træder i kraft den 1. januar 2015.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

Telego - Generelle Vilkår   

Januar 2015 – Revideret Maj 2018  

Generelt om Telego’s Abonnementsvilkår   

Telego’s Abonnementsvilkår udgør, sammen med den fremsendte ordrebekræftelse, grundlaget for aftalen mellem dig og Telego. Alle vilkårene på de næste sider gælder i deres helhed for aftalen mellem Telego og dig som kunde. Ved modstrid mellem vilkårene går Telego’s Abonnementsvilkår forud for Telego Generelle Vilkår.  

Al henvendelse vedr. telefonitjenesterne skal ske til Telego på telefon 70 60 69 69 alle hverdage mellem kl. 9.00 – 16.00. 

eller på e-mail kundeservice@Telego.dk.  

 

1.A.   

Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.  

Ændring af priser, gebyrer og abonnementsvilkår varsles normalt på Telego´s hjemmeside eller på udsendte fakturaer eller betalingsoversigter. Telego kunder, der har oplyst sit mobilnummer kan endvidere varsles ved udsendelse af en sms. Væsentlige ændringer varsles dog pr. e-mail eller skriftligt, eventuelt sammen med din regning eller som tekst på betalingsoversigten fra din bank eller PBS. Du kan abonnere på Saldomaks, så din telefonforbindelse spærres for udgående opkald, når forbruget overskrider et beløb, som du selv bestemmer. Læs mere i de Telego’s abonnementsvilkår.   

Telego skal videregive oplysning om dit navn, adresse og telefonnummer til alle, der ønsker det. Hvis du har hemmeligt eller udeladt nummer videregiver Telego dog ikke oplysningerne.  

Hvis der opstår fejl i Telego´s net, så din telefonforbindelse /internetforbindelse ikke virker, retter Telego fejlen. Læs mere om Telego´s fejlretning og erstatningsansvar i Telego’s Abonnements Vilkår.  

Det er dig, der som kunde hæfter for betalingen for alle ydelser, som Telego leverer i henhold til abonnementsaftalen. Bl.a. skal du betale for alle opkald, der sker fra din telefonforbindelse. Læs mere i Telego’s Abonnements Vilkår.   

Telego lukker for din telefonforbindelse/internet-forbindelse, hvis din regning ikke bliver betalt. Læs mere i Telego’s Abonnements Vilkår.    

 

2. Aftalen   

Disse generelle vilkår gælder for aftaler om levering og drift af Telego´s teletjenester og datatjenester (herefter tjenester), der udbydes af Telego.  

Sådanne aftaler kaldes også abonnementsaftaler.  

For hver af Telego´s tjenester gælder tjenestespecifikke abonnementsvilkår i supplement til nærværende generelle vilkår. For visse abonnements-former/produkter, rabataftaler og tillægsydelser, gælder endvidere særskilte tillægsvilkår i tillæg til de tjenestespecifikke abonnementsvilkår og/eller nærværende generelle vilkår.  

Det fremgår af Telego´s ordrebekræftelse, hvad aftalen omfatter. Ordrebekræftelsen sendes pr. post eller mail. Ordrebekræftelsen er sammen med vilkår og priser grundlaget for aftalen mellem kunden og Telego.  

Senere bestilling af ydelser i tilknytning til aftalen kan ske ved henvendelse til Telego, som sender en ordre-bekræftelse på bestillingen til kunden.  

  

2.A Fortrydelsesret for forbrugere   

Hvis kunden er privatkunde (forbruger), kan kunden fortryde en bestilling i 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.  

Dette gælder dog ikke, hvis bestillingen er sket ved fremmøde på Telego´s forretningssted.  

Hvis kunden ved bestillingen har accepteret, at Telego påbegynder levering af tjenesten/tillægsydelsen inden fortrydelsesfristens udløb, ophører kundens fortrydelsesret dog allerede, når Telego påbegynder leveringen.  

  

2.B Aftalens parter   

Parterne i denne aftale om levering og drift af tjenesten er kunden (abonnenten) og Telego. Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af vilkårene.  

Tjenesten må ikke stilles til rådighed eller anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller dennes husstand eller en eventuel bruger.  

Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt bruger/installationsadresse, jf. pkt. 2.A, som er forskellig fra kunden/kundens adresse. Kunden hæfter også i de tilfælde, hvor brugen af abonnementet overlades til andre.  

  

2.C ændring af adresseoplysninger   

Kunden skal ved aftaleindgåelsen give Telego oplysning om kundens navn og adresse (folkeregisteradresse). Telego kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af kundens oplysninger. Kun myndige personer kan indgå aftale med Telego.  

For tjenester med fast installation skal kunden oplyse eventuelle særskilte installationsadresser (f.eks. kundens fritidsbolig eller en registreret brugers adresse).  

Kunden skal efter Telego´s anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Telego kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation forevist, hvis det skønnes nødvendigt.  

Oplysningerne og Telego´s registreringer heraf lægges til grund for aftalen, indtil der meddeles ændringer heraf. Ved adresseændring skal kunden straks give Telego meddelelse herom.  

  

3. Leveringstidspunkt   

Ved levering af ydelser i henhold til aftalen fastlægger Telego på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang mv. et leveringstidspunkt, som meddeles kunden i Telego´s ordrebekræftelse. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønske. Levering har fundet sted, når forbindelsen til tjenesten er idriftsat.  

  

 1. TDC´s udstyr og faste installationer

  

4.A Installation og nettermineringspunkt (telefonstik mv.)   

For tjenester med fast installation udpeger kunden en installationsadresse, hvor TDC etablerer et nettermineringspunkt (NTP), som udgør kundens tilslutning til TDC's offentlige telenet. Nettermineringspunktet kan f.eks. bestå af et telefonstik. Hvis tjenesten kræver NT-udstyr, jf. pkt. 4.B, udgør udgangsstikket i NT-udstyret nettermineringspunktet.  

Installationsadressen skal være en sædvanlig adresse, som udgør kundens bolig eller fritidsbolig. Hvis installationsadressen er en usædvanlig adresse (som udgangspunkt telte, campingvogne, skurvogne, kajpladser (kajstik), markedspladser eller lignende), sker levering og drift efter særskilt omkostningsbestemt betaling.  

TDC bestemmer den nærmere placering af nettermineringspunktet under hensyntagen til stikledningens placering, eventuel eksisterende installation på adressen og i videst muligt omfang efter kundens ønske. Hvis der i forvejen er installeret et nettermineringspunkt på adressen, anvendes dette.  

Hvis kunden ønsker en anden placering af nettermineringspunkter end den, som TDC har valgt, etablerer TDC – om muligt - dette efter særskilt betaling.  

Hvis Telego leverer flere forbindelser til kunden på samme installationsadresse, og kunden benytter forbindelserne i erhvervsøjemed, installerer Telego kun ét samlet nettermineringspunkt for alle forbindelserne.  

Hvis kunden i øvrigt ønsker en placering af nettermineringspunktet eller en ledningsføring, der afviger fra, hvad der er økonomisk og teknisk hensigtsmæssigt (f.eks. skjult fremføring eller placering af nettermineringspunktet i vådrum), etablerer Telego – om muligt – dette efter særskilt betaling.  

Hvis kunden senere ønsker nettermineringspunktets placering og ledningsføring ændret, etablerer Telego – om muligt - dette efter særskilt betaling.  

Kunden skal sørge for, at der er uhindret adgang for TDC til at installere nettermineringspunktet og ledningsføring. Gives der ikke TDC uhindret adgang på det aftalte leveringstidspunkt, er Telego berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel.  

Eventuelle bygningsreparationer som f.eks. maling, pudsning og tapetsering, eller genetableringer efter byggetekniske forskrifter, der er en nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer, skal kunden sørge for.  

  

4.B. Særligt om tilslutningsudstyr   

Samtidig med TDC´s etablering af nettermineringspunkt, jf. pkt. 4.A, opsætter Telego mod betaling eventuelt tilslutningsudstyr hos kunden, herunder f.eks. nettermineringsudstyr (NT-boks, skillefilter og/eller modem). Udstyret placeres som udgangspunkt i umiddelbar tilknytning til den faste installation, jf. pkt. 4.A. Hvis kunden ønsker en anden placering, udfører Telego – om muligt – dette efter særskilt betaling.  

Telego har ejendomsretten til tilslutningsudstyret. Ved aftalens ophør, eller hvis udstyret er defekt, kan Telego kræve, at kunden returnerer udstyret til Telego.  

Grænsefladen mellem kundens eget udstyr, jf. pkt. 6, og Telego's udstyr udgør kundens tilslutning til tjenesten, og Telego har ansvaret for driften af tjenesten indtil denne grænseflade.  

Kunden sørger for eventuel nødvendig elforsyning til brug for tilslutningsudstyret og driften af dette. Eventuelle udgifter hertil påhviler kunden.  

Hvis kunden vælger, at tjenesten skal fremføres via kundens interne net (telenet til eget brug), jf. pkt. 5, er Telego uden ansvar for forstyrrelse i driften af tjenesten, som skyldes fejl i kundens interne net.  

  

4.C. Ejendomsret og ansvar for udstyr og installationer   

Kunden kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) TDC's udstyr og installationer og må ikke foretage indgreb i disse. Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på TDC's udstyr og installationer på installationsadressen, som kunden - eller nogen, som kunden har ansvar for - forvolder. For TDC’s udstyr og installationer på installationsadressen bærer kunden desuden risikoen for tyveri, bortkomst og hændelige skader, f.eks. brandskader, vandskader og direkte lynnedslag. Kunden skal godtgøre TDC's tab i de nævnte tilfælde.  

 

 1. Kundens udstyr og interne net, kundens brug af tjenesten mv.

Kunden skal sikre, at forbindelsen til TDC's offentlige telenet benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i det offentlige telenet. Indtræder sådanne forstyrrelser mv., skal kunden straks træffe foranstaltninger herimod, f.eks.  

regulere mængden af indkommende og udgående teletrafik eller abonnere på yderligere forbindelser til TDC's offentlige telenet, eller standse den adfærd, der forårsager forstyrrelserne mv.  

Kunden er forpligtet til ikke at udøve chikane mod Telego og TDC eller deres medarbejdere.  

Kunden skal sikre, at udstyr, der tilsluttes TDC's offentlige telenet, er CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i lov om radio- og teleterminaludstyr mv. Samtidig skal kunden sikre, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes TDC's offentlige telenet og tjenester, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål.  

Hvis udstyr eller interne net (telenet til eget brug), der tilsluttes eller bruges i forbindelse med TDC's offentlige telenet, giver anledning til forstyrrelser i telenettet på grund af fejl eller lignende i udstyret eller det interne net, er kunden forpligtet til straks at afbryde tilslutningen.  

  

6. Nummertildeling   

Telego tildeler kunden et telefonnummer, kredsløbsnummer eller anden form for identifikation for hver forbindelse til tjenesten. Telego er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre nummeret, hvis det er påkrævet af tekniske eller driftsmæssige grunde.  

Kunden informeres om ændringen med længst muligt varsel.  

Nummerændring efter kundens anmodning kan sædvanligvis finde sted. Telego er berettiget til at opkræve et gebyr herfor.  

Telego kan opkræve ekstra betaling for tildeling af udvalgte telefonnumre.  

Ved abonnement på telefonitjenester kan kunden mod betaling indgå aftale om tildeling af en nummerserie. Tildelte nummerserier til brug for telefonitjenester skal opsiges samlet og kan ikke deles i enkeltnumre.  

  

7. Behandling af medlemsoplysninger, opkalds- og regningsdata   

Telego registrerer medlemsoplysninger samt forbrugs- og regningsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for kundens forbrug af tjenesten, jf. pkt. 12, og med henblik på opfyldelse af reglerne i logningsbekendtgørelsen. Arten af de registrerede oplysninger afhænger af, hvilken tjeneste aftalen vedrører, og omfatter bl.a. kundens navn og adresse, kundens eget nummer eller ip-adresse, det kaldte nummer, tidsregistrering af forbruget (begyndelsestidspunkt og varighed) samt størrelsen af den overførte datamængde målt i Megabytes (MB). For mobiltjenester registreres endvidere SIM-kortets nummer (IMSI/ICC), mobiltelefonens nummer (IMEI) og lokaliseringsdata. For internettjenester registrerer Telego endvidere ip-adresser på medlemmer, der opfanges i TDC’s virus- og spamfiltre.  

  

8. Tillægsydelser og abonnementsformer   

For tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser) gælder i visse tilfælde særskilte tillægsvilkår i tillæg til de tjenestespecifikke abonnementsvilkår og/eller nærværende generelle vilkår, jf. pkt. 1. Vilkår for tillægsydelser kan endvidere indgå i de tjenestespecifikke abonnementsvilkår.  

Et abonnement kan indgå i en særlig abonnementsform eller være omfattet af en rabataftale, hvor der gælder særskilte tillægsvilkår i tillæg til de tjenestespecifikke abonnementsvilkår og/eller nærværende generelle vilkår, jf. pkt. 1.  

  

9. Flytning   

For tjenester med fast installation kan kunden bestille flytning af forbindelsen til tjenesten mod betaling af et gebyr.  

Ved flytning finder pkt. 4 (leveringstidspunkt) og pkt. 5 (installation af nettermineringspunkt) tilsvarende anvendelse. Hvis flytning medfører ændring af telefonnummer, kredsløbsnummer eller anden form for identifikationsnummer finder pkt. 7 tilsvarende anvendelse.  

  

10. Priser   

Telego fastsætter priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen, jf. pkt. 1.  

Telego kan opkræve oprettelsesafgift, abonnementsafgift og forbrugsafgifter. Derudover kan Telego opkræve specifikke afgifter og gebyrer for tillægsydelser og engangsydelser mv.  

Oplysning om de til enhver tid gældende listepriser kan fås på Telego´s hjemmeside eller ved henvendelse til Telego.  

  

11. Betaling   

Opkrævninger i henhold til aftalen sker ved fremsendelse af en regning med angivelse af en betalingsfrist.  

Hvis betalingen sker via Betalingsservice, fremgår oplysninger vedrørende regningen af udskriften fra kundens bank eller PBS/Nets.  

Oprettelsesafgift opkræves i forbindelse med indgåelse af aftalen. Abonnementsafgift opkræves fra leveringstidspunktet, jf. pkt. 4, og opkrævningen sker kvartalsvis forud. Forbrugsafgifter, øvrige afgifter og gebyrer opkræves kvartalsvis bagud.  

Telego kan i henhold til gældende regler herom foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er opkrævet tidligere.  

Telego kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt kræve forudbetaling af abonnementsafgiften for den aftalte uopsigelighedsperiode, jf. pkt. 17.  

Betaling sker i danske kroner.  

Ved forsinket betaling er Telego berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. Telego er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.  

Telego er berettiget til på samme regning at opkræve betaling vedrørende kundens aftaler om andre teletjenester, der udbydes af Telego, og vedrørende andre ydelser, herunder ydelser leveret af tredjemand, hvor Telego varetager opkrævningen på dennes vegne.  Hvis kunden kun delvis betaler en regning omfattende flere krav uden angivelse af, hvad betalingen vedrører, afskrives betalingen forholdsmæssigt på de enkelte krav.  

  

12. Ændring af opkrævningsinterval og straksbetaling   

Telego kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt ændre opkrævningsintervallet, herunder kræve betaling straks, såfremt der er begrundet anledning til at antage, at kundens betalings-forpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt. Telego kan blandt andet i følgende situationer ændre opkrævningsintervallet eller kræve betaling straks:  

 • Kunden har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til aftalen eller har i øvrigt forfalden gæld til Telego i forbindelse med en anden aftale.
 • Kundens forbrug af forbrugs-takserede tjenester skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug af tjenesten eller udviser meget betydelig og pludselig stigning i forhold til tidligere.
 • Kunden har ikke hjemstedsadresse i Danmark.
 • Kunden er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister.
 • Kundens forbrugstakserede abonnement anvendes – efter aftale med Telego - til formidling af teletrafik for andre end kunden eller en bruger.
 • Kundens forbrugstakserede abonnement benyttes – efter aftale med Telego - fast af flere i forening, der ikke er nærtstående. Kunden har standset betalingerne, begæret forhandlinger om akkord eller gældssanering eller er taget under konkursbehandling.  Opkrævningsintervallet kan som udgangspunkt efter begæring fra kunden ændres til det sædvanlige, når grundlaget for det ændrede opkrævningsinterval er bortfaldet.  

Hvis opkrævningsintervallet er ændret i henhold til pkt. A, kan opkrævningsintervallet efter anmodning fra kunden ændres til det sædvanlige, når kunden har betalt sin gæld til Telego, og der i 1 år herefter ikke har været grundlag for at opretholde ændret opkrævningsinterval.  

Hvis opkrævningsintervallet er ændret i henhold til pkt. B, kan opkrævningsintervallet efter begæring fra kunden ændres til det sædvanlige, når der i en periode på 1 år ikke på ny har været grundlag for et ændret opkrævningsinterval.  

For så vidt angår opkrævninger i henhold til pkt. G, dækker disse kun betaling vedrørende aftalen i perioden efter betalingerne er standset, akkordforhandling er åbnet, gældssaneringssag er indledt, eller konkursdekret er afsagt.  

  

13. Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering   

Telego kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kredit-vurdering af kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre.  

Hvis Telego ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er Telego berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i en bank eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af Telego.  

  

Telego kan blandt andet stille krav om sikkerhedsstillelse i følgende situationer:  

 1. Kunden har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til aftalen eller har i øvrigt forfalden gæld til Telego i forbindelse med en anden aftale.
 2. Kundens forbrug af forbrugstakserede tjenester skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug af tjenesten eller udviser meget betydelig og pludselig stigning i forhold til tidligere. J. Kunden har ikke hjemstedsadresse i Danmark.
 3. Kunden er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister.
 4. Kundens forbrugstakserede abonnement anvendes – efter aftale med Telego - til formidling af teletrafik for andre end kunden eller en bruger.
 5. Kundens forbrugstakserede abonnement benyttes – efter aftale med Telego - fast af flere i forening, der ikke er nærtstående.
 6. Aftalen overdrages til tredjemand, jf. pkt. 16.
 7. Kunden ønsker at oprette et abonnement i et tilfælde, hvor en anden kundes forbindelse til tjenesten er blevet afbrudt på grund af misligholdelse, og hvor kunden har tilhørt denne anden kundes husstand i den periode, hvor restancen er opstået, og fortsat tilhører denne husstand.
 8. Kunden har standset betalingerne, begæret forhandlinger om akkord eller gældssanering eller er taget under konkursbehandling.

Ved sikkerhedsstillelse i henhold til pkt. A fastsættes størrelsen af sikkerhedsstillelsen til et beløb svarende til det dobbelte af det beløb, som kunden er i restance med, dog mindst 2.000 kr.  

  

Ved sikkerhedsstillelse i henhold til pkt. I fastsættes størrelsen af sikkerhedsstillelsen til et beløb svarende til, hvad Telego forventer at fakturere kunden i to (2) kvartaler, dog mindst 2.000 kr. Sikkerhedsstillelsen dækker kun betaling vedrørende aftalen i perioden efter betalingerne er standset, akkordforhandling er åbnet, gældssaneringssag er indledt, eller konkursdekret er afsagt.  

Kundens forpligtelse til at stille sikkerhed ophører som udgangspunkt, når det forhold, der lå til grund for sikkerhedsstillelsen, ikke længere er aktuelt. Når kundens forpligtelse til at stille sikkerhed er ophørt, frigives sikkerhedsstillelsen af Telego efter begæring fra kunden.  

Hvis der er stillet sikkerhed i henhold til pkt. A, ophører kundens forpligtelse til at stille sikkerhed, når kunden har betalt sin gæld, og der i en periode på 1 år efter gældens indfrielse ikke har været anledning for Telego til at søge sig fyldestgjort i 

sikkerhedsstillelsen. Hvis der er stillet sikkerhed i henhold til pkt. B eller H, ophører kundens forpligtelse til at stille sikkerhed, når der i en periode på 1 år efter sikkerhedsstillelsen ikke har været anledning for Telego til at søge sig fyldestgjort i sikkerhedsstillelsen.  Hvis der er stillet sikkerhed i henhold til pkt. I, ophører kundens forpligtelse til at stille sikkerhed, når det forhold, der lå til grund for sikkerhedsstillelsen, ikke længere er aktuelt, og der i en periode på 1 år herefter ikke har været anledning for Telego til at søge sig fyldestgjort i sikkerhedsstillelsen.  

Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Kontant depot forrentes ikke over for kunden.  

  

14. Forbrugsmaksimum   

For forbrugstakserede telefonitjenester, herunder mobiltelefonitjenester, kan Telego som et supplement eller som et alternativ til krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 13, tildele kunden et forbrugsmaksimum. Et forbrugsmaksimum indebærer, at Telego kontakter kunden og/eller afbryder kundens forbindelse, hvis det tildelte forbrugsmaksimum overskrides.  

Telego kan blandt andet tildele kunden et forbrugsmaksimum i de i pkt. 13 nævnte situationer. Størrelsen af forbrugsmaksimum fastsættes til et beløb svarende til tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug i et kvartal, dog mindst 500 kr.   15. Kundens misligholdelse (Telego´s lukkeret)   

For forbrugstakserede telefonitjenester, herunder mobiltelefonitjenester, er Telego berettiget til at afbryde kundens forbindelser til tjenesten, hvis kundens forbrug skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug eller udviser meget betydelig eller pludselig stigning i forhold til tidligere.  

I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen er Telego endvidere berettiget til at afbryde kundens forbindelser til tjenesten eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten.  

  

Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:  

 1. Kunden undlader rettidigt at opfylde Telego´s krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 13.
 2. Opkrævning af oprettelsesafgift betales ikke rettidigt.
 3. Opkrævning af abonnementsafgifter og forbrugsafgifter mv. betales ikke efter Telego´s fremsendelse af et rykkerbrev eller et krav om straksbetaling, jf. pkt. 12.A.
 4. Kunden undlader efter krav fra Telego herom at træffe foranstaltninger med henblik på at afhjælpe forstyrrelser mv. af trafikken i TDC's offentlige telenet.
 5. Kundens udøver chikane mod Telego og TDC eller Telego´s og TDC´s medarbejdere, eller forårsager ved sin adfærd forstyrrelser i TDC’s offentlige telenet.
 6. Kunden bruger udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til tilslutning til TDC's offentlige telenet, jf. pkt. 6, og undlader efter krav fra Telego herom at frakoble eller afbryde udstyret.
 7. Kunden undlader efter krav fra Telego herom at afbryde tilslutning af udstyr eller interne net, der på grund af fejl eller lignende i

udstyret eller det interne net giver anledning til forstyrrelser i TDC's offentlige telenet, jf. pkt. 6.  

 1. TDC og Telego afskæres fra at få adgang til egne anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning mv., jf. pkt. 15.A.
 2. Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring af adresse, jf. pkt. 2.A.
 3. Kunden er taget under konkurs-behandling.
 4. Abonnementet anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller dennes husstand/virksomhed eller en eventuel registreret bruger, jf. pkt. 2, og dette forhold bringes ikke til ophør umiddelbart efter påtale fra Telego.

Afbrydelse af kundens forbindelser i henhold til pkt. A, B eller C kan kun ske for de forbindelser, der ikke er betalt for, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling.  

Afbrydelse af kundens forbindelse medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode.  

Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager Telego snarest genåbning af forbindelsen. Telego er berettiget til at opkræve et gebyr herfor.  

Hvis kunden ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan Telego opsige aftalen uden varsel, jf. pkt. 17. Telego er i øvrigt berettiget til at afbryde kundens forbindelse til tjenesten, begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten eller ophæve aftalen helt eller delvist ved kundens konkurs, betalings-standsning, åbning af forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt.  

Et kunde, der har misligholdt aftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om abonnement på Telego´s teletjenester eller tillægsydelser, før gælden er betalt.  

  

 1. Telego´s misligholdelse

  

16.A Afhjælpning   

Telego og TDC afhjælper fejl i egne anlæg og installationer i overensstemmelse med de gældende fejlretningstider.Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag - fredag fra kl. 08.00 til kl. 16.00).  

Kunden skal sikre, at Telego og TDC med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til anlæg og installationer på installationsadressen. Gives der ikke TDC uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, er Telego berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i kundens anlæg og installationer på installationsadressen.  

Hvis kunden anmelder en fejl, og det viser sig, at der ikke er fejl i TDC's offentlige telenet eller tjenesten, eller at fejlen ligger i kundens udstyr eller interne net, er kunden forpligtet til at dække Telego´s udgifter til fejlsøgning.  

  

16.B Afslag i abonnementsafgiften   

Hvis Telego ved ændring eller flytning af eksisterende forbindelser til tjenesten ikke overholder det fastlagte leveringstidspunkt, eller hvis der opstår fejl i TDC's offentlige telenet eller tjenesten, der medfører afbrydelse af forbindelsen, foretager Telego efter henvendelse fra kunden et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Afslaget ydes dog kun, hvis afbrydelsen har varet i mere end 3 døgn i træk fra fejlmeldingstidspunktet.  

For tjenester der ikke er omfattet af TDC´s forsyningspligt (ADSL-tjenester og IP-tjenester) gælder at forsinket levering eller afbrydelse af forbindelsen pga. fejl i TDC´s offentlige telenet eller tjenesten, ikke berettiger til afslag i abonnementsafgiften.  

For tjenester uden fast installation (mobiltjenester og internetadgang via WIFI/Hotspot)) gælder, at afbrydelser, som skyldes manglende dækning eller lokal overbelastning af nettet, ikke berettiger til afslag i abonnementsafgiften. Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift.  

  

16.C. Erstatningsansvar   

Telego er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatnings-regler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Telego eller nogen, som Telego har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:  

 1. Telego er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af TDC's offentlige telenet og tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske,

vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre Telego og TDC har forsømt at begrænse ulemperne herved.  

 1. Telego er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende.
 2. Telego er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af ændring af indholdet af data, modtaget eller afsendt fra kunden, som skyldes kommunikationsfejl.
 3. Telego er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data eller installeret software.
 4. Telego er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer eller for uvedkommendes aflytning af kundens forbindelser til tjenesten.

  

16.D. Force majeure   

Telego er ikke forpligtet til at yde erstatning, jf. pkt. 16.C, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for Telego´s kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Telego´s og TDC´s medarbejdere og eventuelle underleverandører.  

  

17. Overdragelse af aftalen   

Kunden kan med Telego´s samtykke overdrage (abonnements)aftalen til et andet Telego kunde. Telego kan forlange, at både det hidtidige og det fremtidige kunde skriftligt tiltræder overdragelsen.  

Telego kan endvidere forlange, at det hidtidige kunde betaler forfalden gæld eller stiller sikkerhed, for betaling af sin gæld vedrørende aftalen, indtil gælden er betalt.  

Det nye og det gamle kunde og Telego aftaler et tidspunkt for overdragelsen, dog således at overdragelsen først sker, når det nye kunde har modtaget en ordrebekræftelse. På dette tidspunkt opgøres Telego´s mellemværende med det hidtidige kunde.  Det fremtidige kunde hæfter i henhold til aftalen for alle betalingsforpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet. Telego er i forbindelse med overdragelse af aftalen berettiget til at opkræve et gebyr herfor af det fremtidige kunde.  

  

18. Opsigelse og bindingsperiode   

Hvis der er aftalt en bindingsperiode (uopsigeligheds-periode) er aftalen uopsigelig fra kundens side i 6 måneder fra aftalens ikrafttrædelse, jf. pkt. 21. Det fremgår af Telego´s skriftlige ordrebekræftelse og/eller af en særskilt aftale mellem kunden og Telego, om der er aftalt en bindingsperiode. Kunden kan med et varsel på mindst 1 måned opsige aftalen til udgangen af bindingsperioden. Kunden kan endvidere - mod betaling af et beløb, der dækker abonnementsafgift og eventuelt minimumsforbrug i bindingsperioden - opsige aftalen med et varsel på mindst 1 måned, inden der er gået 6 måneder fra aftaleindgåelsen.  

Kunden kan i øvrigt opsige aftalen med et varsel på mindst 1 måned eller med omgående virkning mod betaling af et beløb, der dækker abonnementsafgift og eventuelt minimumsforbrug frem til opsigelsesperiodens udløb.  

Ved Telego´s varsling af ændring af vilkår og priser, jf. pkt. 19, kan kunden i varslingsperioden opsige aftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. 

Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.  

Telego opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb og tilbagebetaler eller opkræver et eventuelt differencebeløb, hvis dette overstiger 100 kr.  

Kunden kan derudover til enhver tid opsige tillægsaftaler om abonnements-former eller tillægsydelser mv. med et varsel på mindst 1 måned.  

Telego bekræfter skriftligt kundens opsigelse.  

Telego kan opsige aftalen uden varsel, hvis kundens forbindelse til tjenesten er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til pkt. 15. Derudover er aftaler omfattet af TDC's forsyningspligt som udgangspunkt uopsigelige fra Telego´s side. Hvis TDC's forsyningspligt vedrørende tjenester eller tillægstjenester omfattet af TDC's forsyningspligt ophæves, kan Telego opsige aftalen eller dele heraf med mindst 6 måneders varsel. Hvis det er nødvendigt som led i ændringer af TDC’s offentlige telenet og teletjenester, kan Telego endvidere opsige en aftale omfattet af TDC’s forsyningspligt med et varsel på 3 måneder, og tilbyde kunden en anden tilsvarende aftale, som opfylder TDC’s forsyningspligt.   

Aftaler, der ikke er omfattet af TDC's forsyningspligt, kan fra Telego´s side opsiges med et varsel på 3 måneder, herunder hvis TDC ophører med at udbyde tjenesten.  

Hvis Telego helt eller delvist ophører med at udbyde abonnementsformer eller tillægsydelser, som TDC ikke er forpligtet til at udbyde, kan Telego opsige aftalen herom eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel.  

  

19. Ændringer af TDC's offentlige telenet og teletjenester   

TDC er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af TDC's offentlige telenet og teletjenester for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. Telego tilstræber at informere kunden om ændringer med passende varsel, hvis Telego skønner, at ændringen har væsentlig betydning for kundens brug af tjenesten.  

  

20. Ændring af vilkår og priser   

Telego kan ændre disse vilkår, supplerende tjenestespecifikke abonnementsvilkår, særskilte tillægsvilkår samt abonnementsafgifter, forbrugsafgifter og gebyrer, jf. pkt. 11, med et varsel på mindst 1 måned.  

Ændringerne varsles med information på Telego´s hjemmeside (www.Telego) eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra kundens bank eller PBS/Nets.  

Ændringer kan endvidere varsles pr. e-mail til kunden, hvis kunden har indgået aftale med Telego herom.  

Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.  

Ændring af éngangsafgifter, herunder oprettelsesafgifter og flytteafgifter mv. kan ske uden varsel ved indførelse i Telego´s prislister.  

  

21. Tvister og klager   

I tilfælde af tvist mellem kunden og Telego om forhold, der udspringer af aftalen, kan kunden klage til Telego. Telego træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.  

Telego´s afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K, tlf. 33 18 69 00. Hvis  

Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed.  

Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom.  

  

22. Ikrafttrædelse   

Aftalen mellem kunden og Telego træder i kraft ved levering, jf. pkt. 4. Disse vilkår træder i kraft den 1. januar 2015.  

  

TeleGo

Birkerød Kongevej 40
3460 Birkerød
kundeservice@telego.dk
CVR 35414495
70 60 69 69

Hvem er TeleGo

TeleGo er et uafhængigt telesskab som er skabt som prisbilligt alternativ til de store mastodonter. Vi prioriterer stærke priser, tilpassede produkter og en tilgængelig kundeservice

Med TeleGo, kan du samle alle dine teleprodukter et sted, få en specificeret regning, adgang til selvbetjening og en kundeservice du kan komme igennem til. Alt det får du til konkurrencedygtige priser på Danmarks bedste netværk.

Nyheder

Tilmed dig vores nyhedsbrev og modtag vores seneste tilbud samt nyheder.